10/23/2013

Professor Smalhout: Eén volk, één rijk, één leider…:

Wat wij nodig hebben zijn mensen met een heldere visie om uit deze vreselijke situatie te geraken, mensen die de moed hebben de EU het allerbeste te wensen maar vanaf nu het roer in eigen hand te
 nemen en Nederland als een autonome zelfbewuste natie weer op de kaart te zetten en niet als een wingewest van de EU in Brussel!!!!

Brussel: EU-kritiek nu gelijkgesteld aan fascisme.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING
 
ingediend overeenkomstig artikel 123 van het Reglement
over de gevaren van nationalisme, antisemitisme en andere vormen van
etnische intolerantie van de zijde van bewegingen tegen het Europese
project
Boris Zala (S&D), Elmar Brok (PPE), Rebecca Harms (Verts/ALE),
Lena Kolarska-Bobiń
ska (PPE), Eduard Kukan (PPE), Olga
Sehnalová (S&D), Marek Siwiec (S&D), Hannu Takkula (ALDE),
Indrek Tarand (Verts/ALE), Graham Watson (ALDE), Cecilia
Wikström (ALDE)
Vervaldatum: 7.1.201


Reblogged:   Ben je tegen het Europese projekt, dan ben je een
nationalist, antisemiet en etnisch intolerant (een racist heet dat).  

 
 Er komen 2 afbeeldingen aan die u gaan schokken, de ratten van het EP laten hun ware aard zien. Afbeelding 1...: via

Steeds meer mensen weten niet meer hoe ze financieel het einde van de maand moeten halen. Er is een crisis. Voedselbanken krijgen steeds meer klanten. 
De bouw ligt voor een deel stil. Kleine zaken gaan failliet. 
Dokters moeten weer hun eigen studie gaan betalen en de cultuur wordt ernstig bedreigd. 
Pensioengerechtigden moeten jaren langer doorwerken en de zorg wordt geleidelijk onbetaalbaar. Spanje en Griekenland moeten mede door ons overeind gehouden worden.


De internationale criminaliteit tiert welig omdat binnen de EU alle
grenscontroles zijn opgeheven. 
Al deze ellende vindt zijn oorsprong in de toenemende spanningen binnen de Europese Unie. 
De thans tien jaar in gebruik zijnde euro, die het symbool moest zijn van het EU-ideaal, is nooit populair geworden. 
Meer dan 70 procent van de Nederlanders wil het liefst onze 700 jaar oude, stabiele, handige en klassieke gulden terug.

Al met al een goede aanleiding de historie van de Europese Unie en de euro nog eens te bestuderen. 
Bij het systematisch doorlezen van mijn eigen EU-archief wordt het duidelijk dat het hele EU-gebeuren gebaseerd is op bedrog, hele en halve onwaarheden, valse voorlichting en het smijten met geld. Vooral door sterk overschatte politici.
 
Screenshot_2Alleen het allereerste begin was gebaseerd op een mooie naoorlogse droom, namelijk het voorkómen van een derde, allesverwoestende wereldoorlog, door het reguleren van de belangrijkste economische en industriële middelen. Zo ontstond in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. In 1967 werd daaruit de Europese Gemeenschap (de EG) gevormd, die in 1992 te Maastricht leidde tot de vorming van de huidige Europese Unie, de EU. Die zou garant staan voor blijvende vrede en welvaart.
Verhuizingen
Het Centrale Bestuur van de EU werd te Brussel gevestigd in een vergaderpaleis dat destijds al 1 miljard euro kostte. Het secretariaat kwam in Luxemburg en het parlement in Straatsburg terecht. 
Elke maand reizen 626 EU-parlementariërs op en neer van Brussel naar Straatsburg om te vergaderen. 

Ze worden gevolgd door twintig immense vrachtwagens vol met dossiers. Die absurde verhuizingen kostten tien jaar geleden al meer dan 1 miljoen euro per dag. Er werken in Brussel ruim 50.000 ambtenaren die ieder tussen de 10.000 en 21.000 euro per maand verdienen. Nog afgezien van speciale, ruime vergoedingen en soepele belastingtarieven. Brussel is de ultieme toekomstdroom geworden van alle in Nederland uitgerangeerde politici.

Al in 1970 kwam de Luxemburgse oud-premier Pierre Werner met het idee van een Europese eenheidsmunt, de latere euro, die de Europese eenheid en economie zou bevorderen. Een van de grote voorstanders van die euro was de toenmalige machtige Duitse bondskanselier Helmut Kohl. Vanaf die tijd werd de euro een soort heilig, religieus dogma. 
Als je er niet in geloofde, was je een ketter die meewerkte aan de ondergang van Europa. Als Nederland die euro niet accepteerde, dan zou ons land terugvallen naar het niveau van een ontwikkelingsland. 
Dan ging bij ons „het licht uit”, zei onze toenmalige minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst. 
Hij zei geen woord over andere kleine landen die de euro afwezen, zoals Denemarken en Zwitserland, die evenwel nergens last van hadden en hebben.

Euro of oorlog
Kohl kreeg in februari 1996 voor zijn EU-propaganda een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit te Leuven. In zijn dankrede zei hij: „ Entweder der Euro, oder Krieg ”: dus we konden kiezen tussen de euro of weer een oorlog. 

Het was een schaamteloze vorm van demagogie en chantage. 
In ons land waren de meest fanatieke eurodrammers: Wim Kok (PvdA), destijds premier, (wijlen) Wim Duisenberg, destijds president van De Nederlandsche Bank, en Gerrit Zalm (destijds VVD-minister van Financiën), die ons bijna dagelijks via de televisie de euro opdrongen. 
 Dat deden ze zelfs schaamteloos via kinderprogramma’s.

In ons parlement werd over zoiets extreem belangrijks als het overgaan op een geheel ander monetair systeem, slechts twintig minuten gepraat. Alsof het ging om iets onbenulligs. 
Zo gehersenspoeld waren onze volksvertegenwoordigers. 

Ze realiseerden zich kennelijk niet dat afschaffing van de nationale munteenheid (dus de gulden) een aanpassing van onze grondwet vereiste. Daarvoor waren dan nieuwe verkiezingen noodzakelijk geworden. 

Maar daar werd met geen woord over gerept. 

De euro was heilig verklaard.

Screenshot_3
Presidentieel paleis EU
Op 1 januari 2002 werd de gulden door de euro vervangen. 

De overheid maakte er een soort volksfeest van, hoewel 70 procent van de Nederlanders die euro helemaal niet zag zitten. 
De onkosten van de gigantische geldomwisseling bleken voor ons land alleen al 10 miljard euro te bedragen. 
Dat bedrag moest vrijwel geheel door onze middenstand worden opgebracht. 

Maar ons nationale lachebekje, Gerrit Zalm, 
verklaarde toen dat de onkosten binnen één jaar zouden zijn terugverdiend door de grote economische voordelen van de euro. Dat was pure luchtfietserij. De geldwisseling leverde de gemiddelde Nederlander ongeveer 33.000 euro verlies aan koopkracht op. Sindsdien zijn de prijzen van ons levensonderhoud continu gestegen.

Superstaat
Inmiddels ontwikkelde de EU zich tot een soort superstaat die alle Europese landen zijn wil oplegde. De meeste van onze wetten komen thans uit Brussel en niet meer uit Den Haag. De zogenaamde euro-elite, bestaande uit toppolitici en hoge ambtenaren, stuurt aan op de vorming van een superstaat met een eigen president, een eigen regering, een volkslied, een EU-vlag, een eigen krijgsmacht, een grondwet en verder alles wat een normaal land een eigen identiteit verschaft.

Het basale probleem is echter dat Europa helemáál geen land is. 
Het is een lappendeken van tientallen nationaliteiten en bevolkingsgroepen die ieder hun eigen taal, tradities, mentaliteit, levensstijl en geschiedenis hebben. 
De in dit verband door verblinde eurofielen vaak gebruikte vergelijking met de Verenigde Staten van Amerika gaat dan ook beslist niet op.

Screenshot_4
Helmut Kohl
Akelig
Hoe dit alles akelig begint te lijken op het ideaal van wijlen Adolf Hitler, die de gehate leuze had van ’Ein Volk, ein Reich, ein Führer’ (Eén volk, één rijk en één grote leider), is het onderwerp voor volgende week.

Een week geleden eindigde mijn column over de EU en de euro met de opmerking dat het hele EU-gebeuren hoe langer hoe meer begint te lijken op de politieke idealen van wijlen Adolf Hitler. 

Ook hij streefde ernaar om van de etnische, geografische en taalkundige lappendeken van Europa, één groot rijk te smeden waarin alle positieve eigenschappen van de diverse Europese bevolkingsgroepen, tot één machtige natie zouden worden samengesmeed. 
Dit alles natuurlijk onder leiding van het meest superieure volk namelijk de edel-Germaanse Duitsers met als opperbaas uiteraard Adolf Hitler zelf.

We weten allemaal tot wat voor drama dit geleid heeft. 

Een Tweede Wereldoorlog met miljoenen doden en de vernietiging van steden, culturen en kunstschatten. 

In feite is die EU het directe gevolg hiervan geweest want het hoofddoel van de Europese eenwording en de introductie van de euro als eenheidsmunt, had de nobele wens „Dat nooit meer” , als grondgedachte. Het oorlogstrauma werkt nog steeds door. 

Al is die oorlog nu al meer dan 67 jaar geleden beëindigd. De discussies over de EU en de euro lijken thans uitsluitend gebaseerd te zijn op economische overwegingen die ons nu al jarenlang onophoudelijk in de oren worden getoeterd.

Screenshot_5

Hersenspoeling
Zo wordt gehoopt dat wij dermate gehersenspoeld worden dat we tenslotte met alles akkoord gaan wat de Brusselse bobo’s ons opdringen. Het belangrijkste argument is dat kleine landen in de snelgroeiende wereld van commerciële grootmachten zoals China, India, Brazilië en de VS zich niet meer zelfstandig kunnen handhaven. Dat nu is een pertinente onwaarheid hetgeen bewezen wordt door onder meer Denemarken en Zwitserland.

Daarbij is het opvallend dat er steeds meer economische zwaargewichten aan het woord komen die het volslagen oneens zijn met elkaar. Zo is er bijvoorbeeld enerzijds de Fransman Jean-Claude Trichet, de econoom die tot vorig jaar president van de Europese Centrale Bank was. Hij werd in 1992 één van de architecten van het Verdrag van Maastricht, waarbij de EU tot stand kwam. Hij streefde ernaar meer macht vanuit de deelnemende landen naar de EU over te hevelen. Maar anderzijds is er de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman die thans een lezingentournee door Europa maakt. Hij zei kortgeleden dat „de euro een vergissing was geweest. Men had er nooit aan moeten beginnen.”

Die tegengestelde meningen van allerlei economisch-financiële topfiguren wekken bepaald geen vertrouwen. 

Gesteld dat in de geneeskunde de topexperts elkaar op deze wijze zouden tegenspreken, dan zou het vertrouwen van de patiënten in de artsen snel verdwijnen. En net als vroeger, toen de geneeskunde nog simpel was, vluchtten de experts in zogenaamde oneliners, korte en krachtige uitspraken die veel verstand en kennis van zaken suggereren, maar die op de keper beschouwd, niet veel voorstellen. 

Zoals Helmut Kohl deed in 1996 toen hij riep: ’Entweder der Euro oder
 Krieg’(dus kiezen tussen de euro of weer een oorlog). 

En kortgeleden nog zijn opvolgster Angela Merkel, die in dezelfde stijl uitriep: ’Scheitert der Euro, dann scheitert Europa’ (als het misgaat met de euro, dan mislukt Europa).

In 2010 kwam de Duitse politicus, financieel expert en econoom, Thilo Sarrazin, zowel nationaal als internationaal in de belangstelling te staan door het publiceren van het boek ’Deutschland schafft sich ab’ (Duitsland heft zichzelf op). Het ging over de bestrijding van de armoede en over de uit de hand gelopen immigratiepolitiek in Duitsland. In zeer korte tijd bereikte het boek een oplage van 1,2 miljoen stuks. Ook zijn tweede boek: ’Europa braucht den Euro nicht’ (Europa heeft de euro niet nodig) is thans een absolute bestseller.

Sarrazin stelt dat de hele EU een verkeerd uitgepakt avontuur is, veroorzaakt door een nog steeds aanwezig schuldgevoel over de kwade rol van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Letterlijk schrijft Sarrazin: “Op de Duitse bevolking wordt door Europolitici continu ingepraat dat de Duitsers boetvaardig op de weg naar een verenigd Europa moeten blijven teneinde hun eigen nationaliteit en identiteit in een Europese eenheid te verzuipen”.  

Een soort ’weg met ons’-politiek, die in Nederland jarenlang gepredikt is door links denkende politici. Maar reeds in 1997 was prof. dr. Pim Fortuyn tot dezelfde conclusie gekomen in zijn boek ’Zielloos Europa’, met de ondertitel: ’Tegen een Europa van technocraten, bureaucratie, subsidies en onvermijdelijke fraude’.

Grondwet
Hoe ondemocratisch belangrijke beslissingen over de EU worden genomen, bleek in 2005 toen wij voor het eerst onze mening mochten zeggen over de zogenaamde EU-grondwet, die niemand ter inzage had gekregen. Na Frankrijk zei ook Nederland op krachtige wijze NEE. 
Het resultaat was dat die kreupele grondwet onder een andere naam (het ’Verdrag van Lissabon) tóch heimelijk werd ingevoerd en dat onze regering besloot nooit meer een referendum uit te schrijven.
Daar was het Nederlandse klootjesvolk kennelijk te dom voor.

Kortom: sinds de tijden van Julius Caesar, Karel de Grote, Karel de Vijfde, Napoleon en Hitler zijn er altijd weer machtsbeluste politici geweest die trachtten heel Europa onder één bestuur te brengen. 

Het mislukte allemaal omdat er geen draagvlak voor was. 

De EU is thans een godsdienst geworden en ieder die daar niet in gelooft wordt als een ketter beschouwd, die eigenlijk de dood verdient. 

Het is niet eens zó ondenkbaar 

dat de toenmalige aanstormende politicus Pim Fortuyn, alleen al voor zijn keiharde afwijzing van de EU, thans precies tien jaar geleden is

neergeschoten op een parkeerplaats bij een Hilversumse radiostudio.

  


Een excellente samenvatting van alles waar wij als Anti-EU bloggers vanaf dag 1 al voor gewaarschuwd hebben!
Rutte weet dit al jaren .. daarom heeft hij bewust nagelaten een
toekomstbeeld te schetsen van Nederland en de EU.
En het word echt niet fraaier.. 
Turkije zal met de hoogste spoed worden
binnengehaald.. en met Turken in het EU parlement breekt pas echt de pleuris uit.
 
Jammer dat zo velen van U zo strategisch op die Kunduz landverraders
partijen stemden...De politieke partijen die voor de €U/het 4e rijk zijn.
Het verraad van JP Balkenende tolereerden; onze soevereiniteit overdroegen aan die €U.
Het ESM verdrag ratificeerden; onze schatkist overdroegen aan dat €U/ESM gedrocht.

Ik raad iedereen aan om dit artikel zo veel mogelijk te verspreiden!


Dit ook:  Steunen en delen dan maar!  


IWF fordert Spitzensteuersatz von 55 bis 70 Prozent

Der IWF vertritt die Ziele der Weltgeldelite. 
EU - Brüssel steckt in schwerer Geldnot.

Zuerst Staaten verschulden, dann Steuergelder einsacken. Vorbei ist alle Not, Geld aus dem Steuersäckel droht. Zuerst haben sie die USA ausgepresst, jetzt kommt die EU dran. 
Das eingesetzte Mittel zu diesem Zweck: der ESM.


Deutschland ist nach Analysen des IWF eines der wenigen Länder in Europa, das sein Potenzial bei den Staatseinnahmen nicht ausnutzt. Insbesondere bei Mehrwertsteuer und Einkommenssteuer belasten andere Nationen ihre Bürger zum Teil erheblich stärker. 

Wenn die Deutschen mit ihren Partnern gleichzögen, würde das Aufkommen aus Steuern und Abgaben um 3,1 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. 

Dies entspräche derzeit immerhin rund 80 Milliarden Euro zusätzlicher Einnahmen im Jahr

Nach IWF-Schätzungen liege der unter Einnahmegesichtspunkten ideale Spitzensteuersatz bei 55 bis 70 Prozent. 
Derzeit werden in Deutschland inklusive Reichensteuer maximal 45 Prozent fällig.    
  
 

Euro – Rettung = Völkermord-Schulden

Die Weltmacht USraels ruht alleine auf den Tributleistungen, die die restliche Welt diesem “Bund der Menschenfreunde” erbringen muss. 

Die Banken der westlichen Länder müssen sogenannte Investmentpapiere in Billionenhöhe kaufen, denen nichts, aber auch gar nichts Werthaltiges zugrunde liegt.

Es handelt sich um Wetten, die die “Investoren” nicht gewinnen können. Die Staaten (allen voran die BRD) garantieren mit sogenannten Bankenrettungen die Bezahlung dieser Betrugswetten in unvorstellbarer Höhe.

Die Profiteure der Euro- und Bankenrettung

 

Ähnlich verhält es sich mit der sogenannten Euro-Schuldenkrise. Die EZB vergibt Billionen Euro an die “Kapitalverbrecher” der Wall-Street (genannt “Märkte”), sozusagen zinslos, und die EU-Länder müssen das EZB-Geld als teure Kredite von “den Märkten” zurückleihen. 
Diese Kredite sind immer verbunden mit Kredit-Wetten (CDS, Credit Default Swaps), die die Bankster nach Belieben erhöhen dürfen. Fünf bis neun jüdische Wall-Street-Institute, die nicht kontrolliert werden, legen die Wettsummen zur Einlösung bei den EU-Ländern vor.  

Im Falle Griechenlands erhöhten sich die ursprünglichen Kreditsummen innerhalb von Monaten um 500 Prozent durch Wettfälligkeiten.
Kurzum: Das von der EZB, also von der BRD, zur Verfügung gestellte Garantie-Geld, wird von den Bankstern mit CDS-Wetten in Billionenhöhe aufgeblasen und ist somit niemals zurückzahlbar. Sobald die BRD über die “Euro-Rettung” neue Milliardensummen garantiert, werden die “Schuldtitel” durch “fällig gewordene Wetten” erneut erhöht.

 Diese Tributleistungen nennen sich heute “Euro-Rettung”. Lesen sie hier weiter

Patienten kommen auf »Todeslisten«

Britische Ärzte erhalten Bonuszahlungen, wenn sie Patienten auf so genannte »Todeslisten« setzen.

KOPP Verlag- Allgemeinmediziner in Großbritannien erhielten Bonuszahlungen in Höhe von 50 Pfund, wenn sie Patienten auf umstrittene »Todeslisten« setzten, um die Zahl der belegten Betten in Krankenhäusern zu verringern. 

Bei dieser Vorgehensweise handelt es sich, wie britische Medien berichten, nur um eine weitere Taktik, die Kosten des teilstaatlichen britischen Gesundheitswesens, des National Health Service (NHS), zu drücken.Jeder Todesfall, der sich außerhalb eines NHS-Krankenhauses ereignet, »spart« dem Gesundheitssystem Berechnungen zufolge 1000 Pfund (1183 Euro). Stirbt ein Patient in einem NHS-Krankenhaus, entstehen im Durchschnitt Kosten in Höhe von 3065 Pfund (3636 Euro),
während anderweitige Kosten etwa 2107 Pfund (2492 Euro) ausmachen.

Ärzten wurden Boni ausgezahlt, wenn sie »Schwerstpflegepläne für die letzte Lebensphase« für Patienten erstellten, die nach ihrer Ansicht innerhalb des kommenden Jahres sterben würden. Die betreffenden Zahlungen dienten offenbar dazu, die NHS-Kosten so niedrig wie möglich zu halten.

Nach Dokumenten, die der britischen Tageszeitung Daily Mail on Sunday vorliegen, bestand eines der »Hauptanliegen« dieses Projekts, das im Osten Englands versuchsweise anlief, darin, »die akute Sterbephase« in Einrichtungen außerhalb der Krankenhäuser zu verlegen, um so die »Kosten für das Gesundheitswesen zu senken«.

»Meiner Ansicht nach geht es hier nur ums Geld. 
Die Kosten für ein Krankenhausbett belaufen sich auf 200 Pfund (237 Euro) pro Tag«, sagte Dr. Anthony Cole, Vorsitzender der Organisation Medical Ethics Alliance, gegenüber der Zeitung. Die Befürworter dieser Methoden dächten vorrangig ans Geld. Er befürchte, dass dies zu einer unzureichenden medizinischen Versorgung in den letzten Lebenstagen der Patienten führen könnte.

Das Pilotprojekt »Gelber Ordner« wurde in 41 Praxen in Ipswich und East Suffolk erprobt und dauerte von Juli 2011 bis Ende September dieses Jahres. Die teilnehmenden Ärzte erhielten Zahlungen für jeden daheim gepflegten Patienten, für den sie erfolgreich einen Pflegeplan für die letzte Lebensphase erstellten. 
Die Klinische Leistungsvergabe- und Verrechnungsgruppe (»Clinical Commissioning Group«, CCG) für Ipswich und East Suffolk, die das Projekt durchführte, gab gegenüber der Zeitung keine Stellungnahmen dazu ab, wie hoch die Summe der Gelder gewesen sei, die sie für Boni ausgegeben habe.

Die Patienten, die an dem Programm teilnahmen, wurden aufgefordert, zu erklären, wo sie gerne sterben würden, ob sie lebenserhaltende Maßnahmen wünschten und welche Medikamente sie in den letzten Lebensstunden gerne einnehmen würden.

Unter dem Thema »Schnelles Handeln gefragt« wird auf der NHS-Internetseite darauf verwiesen, dass »eine wachsende Bevölkerung mit immer komplexeren Bedürfnissen« eines der wichtigsten Probleme sei, der sich das britische Gesundheitswesen gegenübersehe. Die »Zahl der Menschen mit mehrfachen, langfristigen Erkrankungen wird aller Wahrscheinlichkeit nach in der Zeit von 2009 bis 2018 von 1,9 Mio. Menschen auf 2,9 Mio. Personen anwachsen«.

Demgegenüber beteuern die Befürworter und Entwickler dieses Programms, es gehe ihnen vorrangig darum, den Menschen den Sterbeprozess zu erleichtern. Laut Umfragen, auf die die Sunday Mail verweist, zögen es 66 Prozent der Befragten vor, ihre letzten Tage zu Hause zu verbringen. Tatsächlich können sich diesen Wunsch nur 43 Prozent der Menschen erfüllen, die überwiegende Mehrheit stirbt in einem Krankenhaus.

Am Donnerstag vergangener Woche berichtete die englische Tageszeitung Daily Telegraph, führende Mitglieder des Oberhauses, des House of Lords, hätten erklärt, dem NHS drohe der finanzielle Ruin, da das System nicht in der Lage sei, die finanziellen Belastungen aufgrund der Probleme der alternden Gesellschaft Großbritanniens zu stemmen. Ein Angehöriger bezeichnete den NHS Berichten zufolge als »eine demografische Zeitbombe«.

Diese Bemühungen um Kostensenkungen innerhalb des NHS haben in den vergangenen Wochen in der britischen Presse für Turbulenzen gesorgt. Am Samstag wurde z.B. berichtet, einige Patienten hätten von Polizeiwagen ins Krankenhaus gebracht werden müssen, weil es an Krankenwagen mangelte. Und am Sonntag erklärte der Leiter der Notfallambulanzen Großbritanniens, gerade an Wochenenden herrsche oft ein gravierender Mangel an Fachärzten. Dies berge erhebliche Risiken.

Kritiker meinen, als Folge könnte es dazu kommen, dass Patienten Behandlungen verweigert würden. Drei Monate zuvor hatte die Zeitung berichtet, die Besatzung von Krankenwagen könne entscheiden, ob Personen ins Krankenhaus gebracht würden, wenn in ihrem Pflegeplan stehe, dass sie lieber zu Hause sterben würden.

»Warum sollte ein praktischer Arzt für ein solches Gespräch bezahlt werden und für andere nicht«, erklärte Dr. Gillian Craig, eine nicht mehr praktizierende Fachärztin für Altersheilkunde. »Meiner Meinung nach werden Ärzte sehr gut bezahlt, und es sollte keine Extrazahlungen geben. Alles andere führt nur zu Missbrauch und Ausnutzung.« Das Programm könnte sogar dazu beitragen, dass Behandlungen unterblieben, »weil man auf potenziell lebensrettende Krankenhausbehandlungen verzichtet… Ein Arzt erkennt vielleicht nicht, dass der Zustand des Patienten, auch wenn er zu sterben scheint, doch tatsächlich verbessert werden kann«.

In der englischen Fachzeitschrift Lancet wurde eine neue Untersuchung veröffentlicht, nach der ein besonderes umfassendes palliativmedizinisches Betreuungskonzept – der »Liverpool Care Pathway for the Dying Patient« (LCP) »die gleiche Qualität in der Pflege und Betreuung aufweist, wie sie in der Regel Krebspatienten, die in einem Krankenhaus sterben, gewährt wird«. 
Das LCP wurde in den 1990er Jahren aufgebaut und geriet in der britischen Presse in die Kritik, als es ausgeweitet wurde. Weiter heißt es in der Studie: »Jede Initiative, die das LCP in Großbritannien ersetzen soll, muss auf wissenschaftlichen Belegen basieren und in kontrollierten Versuchen erprobt sein, bevor es umgesetzt wird.«

NHS-Unternehmen, die LCP anbieten, erhalten dafür finanzielle Anreize. 
Mehr als sechs von zehn solcher Unternehmen hätten finanzielle Boni in der Größenordnung von mindestens zwölf Mio. Pfund (14,17 Mio. Euro) erhalten, berichtete die Daily Mail.

Zum Konzept des LCP gehört es, Untersuchungen oder Behandlungen, die für den Patienten als unnötig angesehen werden, zu unterlassen. In einem Schreiben aus dem Jahr 2012 warnten sechs Ärzte in einem Schreiben an die Zeitung, das Krankenhaus könnte dieses Programm dazu benutzen, den finanziellen Druck zu lindern. »Äußerungen über das LCP von Professor Patrick Pullicino … haben zu Kontroversen geführt. 
Aber er hat mit seiner Bemerkung Recht, dass es keine wissenschaftliche Methode gibt, festzustellen, ob ein Tod unmittelbar bevorsteht. Im wesentlichen handelt es sich um eine Einschätzung. 

Man könnte auch andere Überlegungen anstellen, um eine solche Entscheidung zu finden, ohne dabei die Verfügbarkeit der Behandlungsmöglichkeiten im Krankenhaus auszuschließen«, hieß es in dem Schreiben.
Pinnen! NEE dankjewel!

Minister Opstelten heeft ons, de gewone burgers, (begin oktober) al het "goede voorbeeld" gegeven; toen deed hij zijn portemonnee gedurende één week in de ban.
Zijn actie maakte deel uit van de campagne 'Pinnen, ja graag', waarmee consumenten en winkeliers werden opgeroepen zoveel mogelijk te pinnen.  
Plaatje bij Gaan we binnenkort 'verplicht pinnen'?

Enkele maanden geleden is er al een artikel over verschenen op Banger Sisters; vanaf 2014 is men van plan om pinnen in de supermarkt verplicht te stellen.
Inmiddels wordt het razendsnel steeds duidelijker, dat banken het gebruik van contant geld helemaal willen ontmoedigen. 

Het is de bedoeling dat cash geld in 2014 gaat verdwijnen. 
Dat wil zeggen, allereerst in grote supermarkten, maar men verwacht dat andere winkels snel zullen volgen.

Voor het midden- en kleinbedrijf is het afstorten van contant geld bij de bank ondertussen al expres onaantrekkelijk gemaakt. 

De kosten hiervan zijn de laatste jaren namelijk met tientallen procenten gestegen
Zo langzamerhand is het voor vele winkeliers een hoge kostenpost geworden. Maar ook de particuliere klanten van banken worden niet ontzien, het storten van contant geld wordt ook voor hen steeds duurder. 
Het is bij sommige banken al opgelopen tot wel vijf euro (of meer) per storting. 
Hiermee wordt het gebruik van contant geld, op een gewiekste en bijna geniepige manier, steeds onaantrekkelijker gemaakt.

Geheel automatisch- De klant is GEEN koning.
Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), wordt door het afschaffen van contante betalingen het aantal winkelovervallen teruggedrongen. Wij hebben daardoor straks geen keuze meer, want vanaf 2014 wil men het pinnen in de supermarkt verplicht stellen. De klanten hebben zich er maar bij neer te leggen. (???????????)


Op het eerste gezicht lijkt het heel logisch en redelijk, een groot deel van de klanten pint tegenwoordig toch al bij de supermarkt.( is nietwaar)  


Maar als het pinnen straks verplicht is ( Geld is een wettelijk betaalmiddel )   hebben we een geheel andere situatie. De voordelen voor de supermarkt zijn duidelijk, de kans op overvallen neemt af (Maar de overvallen op burgers worden groter!!!) 

Er hoeft immers geen cash geld meer geteld en vervoerd te worden en tegelijk kunnen er meer zelfscankassa's (zonder personeel) worden ingezet. 

Voor de banken pakt het uiteraard bijzonder goed uit, de omzetten van de supermarkten komen dan immers geheel automatisch bij hen binnen. 
Dat bespaart de banken een heleboel kosten, tijd, handelingen én personeel om al die handelingen uit te voeren. 

Het is wel een beetje jammer voor de werkgelegenheid. Maar ja, dat hoort er blijkbaar bij in deze tijd...

De voordelen voor de grote supermarkten en banken zijn overduidelijk, voor hen wordt het zonder meer een 'win-win' situatie. Voor de klanten van de supermarkten is het echter een ander verhaal, voor hen is het simpelweg een 'pin-pin' situatie.


Want helaas komen de nadelen bij de klanten terecht!


Gratis pinnen?!
Allereerst de kosten van het pinnen. Die vallen op dit ogenblik nog mee, Nederland heeft nu namelijk nog zo ongeveer het goedkoopste pin-betaalsysteem ter wereld. Ons voordelige systeem wordt echter over enkele jaren vervangen door (je voelt 'm natuurlijk al aankomen)... een duurder Europees systeem!


De banken en supermarkten zijn op dit moment nog volop bezig met de voorbereidingen voor het afschaffen van cash betalingen, en de pinbetalingen blijven de komende jaren nog gratis. 


De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft namelijk in 2008 met Detailhandel Nederland afgesproken, dat het pinnen tot 2013 geen kostenstijgingen oplevert. 

Pas ná die tijd kunnen de kosten worden doorberekend aan de (gehoorzaam pinnende) klanten.  Ik heb er 'alle vertrouwen in', dat die kosten ook daadwerkelijk bij de klanten in rekening gebracht zullen worden.
Zodra in de supermarkten alles is geregeld om het massale pinnen mogelijk te maken, kan er niet meer contant worden afgerekend. 


Dit soort winkels massaal weigeren!!
Dat mag namelijk enkel worden geweigerd als een cash-loze supermarkt dan wel direct bij het betreden van de winkel, goed zichtbaar, duidelijk laat weten dat contante betalingen niet worden geaccepteerd.

Er wordt verwacht dat andere winkels snel zullen volgen, wanneer het 'verplicht pinnen' eenmaal bij de supermarkten is ingevoerd. Niet geheel onbegrijpelijk natuurlijk, want als criminelen weten dat er bij de supermarkten niets meer te halen is, zullen zij zich geheel focussen op kleinere winkels.EN BURGERS   

De kleine winkeliers zullen dan ook snel van de cashbetalingen af willen. Het zit er dus dik in, dat er vervolgens nérgens nog contact kan worden afgerekend.

Hier zit dan een GROOT nadeel aan vast. 


DE BURGER IS HET OFFER
Zij zijn vogelvrije moneymakers voor overvallers. 
 
    
Overzicht houden
Ook vraag ik mij af hoe het dán zal gaan, bij een grote pinstoring in de winkels. 

Want even snel je portemonnee trekken en contact betalen, is er natuurlijk niet meer bij. Verder komen er extra problemen voor mensen die niet veel te besteden hebben en/of niet goed met geld om kunnen gaan. Deze mensen nemen meestal  één keer per week een vast bedrag op, en weten dat ze niet meer uit kunnen geven dan dát bedrag. Voor hen is dit meestal de enige manier om overzicht te houden op hun uitgaven.

Ouderen, ook zij krijgen het moeilijker. Mensen op leeftijd hebben vaak moeite met het onthouden van pincodes en tikken nogal eens de verkeerde cijfers in. Na drie keer verkeerd pinnen is de pas geblokkeerd.  Dan verder maar laten zitten dus, de boodschappen die nog gehaald moeten worden? Om thuis vervolgens een paar dagen op een houtje te gaan bijten, tot de bankpas het weer doet.


Kinderen moeten jong leren om met geld om te gaan, dat leren ze heel makkelijk door af en toe  'n boodschapje te halen.  Nou, dat is dan ook meteen afgelopen, want je kunt je kind niet meer met een beetje geld naar de winkel sturen voor een leermomentje.  Een kind naar een winkel sturen met een bankpas is zonder meer niet veilig. Niet alleen kan het kind de pas verliezen, de verkeerde code intikken of (veel) meer uitgeven dan de bedoeling was, de pas kan ook worden gerold. Je moet er toch niet aan denken, dat zo'n dief het kind dan dwingt om de pincode te vertellen!


Afhankelijk en kwetsbaar?
Hoeveel vrijheid houden we eigenlijk nog over, als er nergens meer contant afgerekend kan worden. Zodra de banken geen cash geld meer hebben en werkelijk ál het geld digitaal is geworden, hoe voelen we ons daar dan bij? Zijn we dan met z'n allen, wanneer we vrijwel niets meer kunnen betalen zonder de 'hulp' van de  banken, niet ontzettend kwetsbaar geworden en daardoor érg makkelijk te manipuleren? 


Iedere keer weer slagen de banken er in, om mensen aan zich te binden en hen precies (!) te laten doen wat ze willen. Ze pakken het dan ook wel héél geraffineerd aan, het steeds afhankelijker maken van de klanten.

GELD IS EEN WETTELIJK BETAALMIDDEL

Kunnen vele grote supermarkten binnen afzienbare tijd mijn contante geld weigeren als betaalmiddel. neen!
Maar gelukkig kan niemand mij verplichten om mijn boodschappen vooreerst bij de 'bewust cash-loze' winkels te halen.  
Trouwens 
wat me steeds opvalt dat bij de kassa van pinnen er altijd minder mensen staan dan voor contant afrekenen.Zodra je geld aan een bank toevertrouwt, ben je niet langer eigenaar van dat geld maar een van de vele schuldeisers zonder preferente status. 

Bedenk een paar dingen goed: 
banken zijn hermetisch gesloten zwarte dozen en dat heeft redenen. 
Was het niet Draghi zelf die onlangs verklaarde dat het maar goed is dat wij gewone onnozelaars niet van de hoed en de rand weten?! 

Ook staat er onvermijdelijk een 'eenmalige' heffing aan te komen op alle banktegoeden - die is uiteraard effectiever als contant geld verbannen is. 
En het blijft natuurlijk bizar dat we gedwongen worden om zaken te doen met instellingen die beste maatjes zijn met de onderwereld, een al even hermetisch gesloten zwarte doos. 

Contant geld is voor de maatschappij als zuurstof voor een mens. 

Ban het uit en de maatschappij is ten dode opgeschreven. 
 10/21/2013

Opvoedkampen / doodsgevangenis NU ook in Europa

FEMA het begin van opvoedkampen en totale controle.

Plaatje bij FEMA het begin van opvoedkampen en totale controle

FEMA kampen zijn gevestigd door heel Amerika, Canada en Alaska. 
FEMA wordt wel gezien als het machtigste bestuurssysteem van Amerika. 

Sommigen noemen het wel “het geheime bestuur” van Amerika. 
Er zouden inmiddels in opdracht van FEMA meer dan 800 detentiekampen zijn gebouwd en ingericht. 
Verschillende bronnen melden dat de “Elite” hier de vijanden van de staat wil opsluiten. 
In een publicatie onder de titel “Camps for Citizens” verteld de auteur Jonathan Turley dat de voormalige Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft destijds een plan heeft opgesteld dat de mogelijkheid biedt, toekomstige tegenstanders van de staat zonder vorm van proces op te sluiten en hen hun burgerrechten te ontnemen. 

"In FEMA kampen en elders liggen miljoenen kunststof doodskisten."
Ach ja laten we dit maar weer een keer gaan herhalen: 
http://web.archive.org/web/20120521010322/http:/ …

"In de staat Arizona zijn bij de stad Phoenix op meerdere locaties gaten gegraven van 3 meter diep en 300 meter breed." 

Dat de Verenigde Staten de laatste jaren in pijlsnel tempo veranderen in een ware politiestaat zal de meeste lezers bekend zijn. Veel 'complottheorieën' rond dit gegeven blijken inmiddels harde werkelijkheid te worden.


Dat de Verenigde Staten de laatste jaren in pijlsnel tempo veranderen in een ware politiestaat zal de meeste lezers bekend zijn. 
Veel 'complottheorieën' rond dit gegeven blijken inmiddels harde werkelijkheid te worden.

Zo is er een officieel document van het ministerie van Defensie uitgelekt, waar uit blijkt dat politieke tegenstanders van het Witte Huis in de (nabije) toekomst zullen worden opgesloten in 'heropvoedings' kampen. Daarnaast wil het ministerie van Buitenlandse Zaken, naar het voorbeeld van Iran en China, zendtijd kopen om 24/7 propaganda van de staat te kunnen verspreiden. 


Document ministerie van Defensie spreekt letterlijk over indoctrineren van burgers
Het gelekte Defensie document werd in februari 2010 alleen aan betrokken partijen overhandigd en spreekt van het opzetten van interneringskampen in en buiten de VS, waar 'politieke activisten' door 'PSYOP (Psychological Operations) agenten' zullen worden overgehaald om 'het Amerikaanse beleid te gaan waarderen'. 
De kampen kunnen ook worden gebruikt voor het opvangen van burgers na een (natuur)ramp of terreuraanslag. Hierbij worden de VN en het Rode Kruis als partners genoemd van het ministerie van Homeland Security en FEMA. 

Naamloze FEMA doodsgevangenis ontdekt.

In onderstaande video vertelt dominee Michelle Hopkins over haar bevindingen van een ontdekt niet geregistreerde FEMA Doods Gevangenis Kamp met apart velden, nabij de grens met Mexico.  

Sommige van deze kampen kunnen meer dan 100.000 mensen herbergen. Diverse kampen zijn uitgerust met gaskamers en crematoria. Waarom deze kampen zijn ingericht blijft vooralsnog niet duidelijk maar velen menen dat deze kampementen zijn klaargemaakt om daar straks de tegenstanders in op te sluiten die de plannen van de Nieuwe Wereld Orde kliek in de weg staan. 

Naast de Amerikaanse regering zijn ook de CIA, FBI, Verenigde Naties en vele andere organisaties, landen en regeringsleiders betrokken bij deze plannen. 

Deze kampen staan in ‘the middle of nowhere’ en zijn voor een deel verbonden met het spoorwegnetwerk. Op diverse plaatsen staan treinwagons klaar om mensen naar de kampen af te voeren. 

De voorbeelden hoe dat gegaan is tijdens de Tweede Wereldoorlog liggen nog vers in het geheugen.

Op één veld lijkt het, voor zover het zich laat aanzien, of er een Guillotine op staat. 

Een ander bizar veld heeft de contouren die veel weg heeft van Massagraven. Of e.e.a. ook daadwerkelijk gefabriceerd is als één van de 

vele FEMA doodskampen waar velen al jaren voor waarschuwen?

 Fema Prison Found ??? Mass Grave Preparations & HEINOUS INSTRUMENT of DEATH!!! 

 FEMA 

Momenteel staan al deze kampen nog leeg. 

Volgens de officiële versie van de Amerikaanse overheid zijn deze kampen gebouwd voor eventuele ‘noodsituaties’. Het kan namelijk niet lang meer duren tot het Amerikaanse financiële systeem in elkaar stort. 

Er komt onherroepelijk een moment dat de Amerikaanse bevolking erachter zal komen dat de Verenigde Staten compleet zijn leeggeroofd en dat zij in een razend tempo hun kunstmatig gecreëerde welvaart zullen verliezen. 

Dat dit met heftige onlusten gepaard zal gaan heeft de ‘elite’ al lang zien aankomen en hebben daarvoor hun maatregelen al lang in het geheim genomen. 

De kans is groot dat in een dergelijke situatie Washington zal besluiten de staat van beleg af te kondigen en alle politieke tegenstanders vervolgens af te voeren naar de gereed staande kampen. 

Op 12 december 2011 is een wet aangenomen (Sectie 1031 van de NDAA) die de Amerikaanse overheid toestemming verleent om iedere Amerikaanse burger die van iets verdacht wordt, zonder tussenkomst van een rechter te arresteren en voor onbepaalde tijd gevangen te houden op ‘geheime’ plekken. 

Het aantal namen op een zeer geheime Amerikaanse centrale database, die gebruikt wordt om vermoedelijke terroristen op te sporen, is in slechts vijf jaar gestegen van 540.000 tot 875.000. Bekend onder de naam Terrorist Identities Datamart Environment (TIDE), geeft de databank informatie over mensen die Amerikaanse autoriteiten zien als bekende, verdachte of potentiële terroristen uit de hele wereld.

FEMA Coffins

In FEMA kampen en elders liggen miljoenen kunststof doodskisten.Waarvoor deze dienen laat zich raden.
Reeds tijdens de regeerperiode van George W.Bush zijn de democratische rechten van de Amerikanen drastisch ingeperkt door de invoering van de zogenaamde “Patriot Act”. 

Deze antiterreurwetgeving is ingevoerd na de aanslagen van 11 september 2001. Het doel van deze wet was om de Amerikaanse overheid meer bevoegdheden te geven om informatie te vergaren en de mogelijkheid om op te treden in geval van ‘vermeend’ terrorisme. 

Eind 2003 tekende Bush de “Intelligent Authorization Act” die nog meer opsporingsbevoegdheid aan de FBI gaf en gezien kan worden als een verlengstuk en uitbreiding van de Patriot Act. 

Op 16 december 2005 stemde de Amerikaanse Senaat tegen de verlenging van deze wet maar op 12 december van datzelfde jaar ging de Senaat akkoord.Dit werd vastgelegd in de “USA Patriot Improvement and Reauthorization Act”.

Hierdoor werd het tijdelijke karakter van de Patriot Act feitelijk naar permanent gebracht omdat deze wet tot in het oneindige steeds opnieuw verlengd kan worden. 

Deze wet houdt ook voor de Europese burger een risico in omdat op grond van de Patriot Act en een hieruit voortvloeiende Amerikaanse Cloud Computing Provider ook de gegevens en databases van Europese klanten kunnen worden opgevraagd.

Barack “King”Hoessein Obama beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2008, de kiezers deze wet niet te verlengen, maar heeft hem zelfs definitief ingevoerd. 

Op 1 januari 2012 tekende hij de omstreden National Defense Authorization Act, die het mogelijk maakt om Amerikaanse burgers zonder vorm van proces op te pakken en voor onbepaalde tijd op te sluiten.

 

Executive Order 10990 van deze wet staat de regering toe om alle vormen van transportatie en de controle over snelwegen en zeehavens over te nemen. Executive Order 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en mineralen over te nemen. Executive Order 10998 staat de regering toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen. Executive Order 11000 staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor werkbrigades onder leidinggevend toezicht van de regering. Executive Order 11001 staat de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over te nemen. Executive Order 11002 benoemt de Directeur-Generaal der Posterijen om een nationale registratie van alle personen teweeg te brengen. Wie op de hoogte is van de plannen voor een Nieuwe Wereld Orde zal direct begrijpen, waartoe deze regels opgesteld zijn. In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden (door Martial Law) en kan de gehele bevolking in slavernij gebracht worden.
In de staat Arizona zijn bij de stad Phoenix op meerdere locaties gaten gegraven van 3 meter diep en 300 meter breed. In de gaten staan duizenden betonnen bakken bedekt met deksels. In iedere bak kunnen 40 lichamen opgeborgen worden. Zand erover en er is niets meer van terug te zien.
Bekijk ook: foto 1, foto 2, foto 3, foto 4.
Naast de ‘concentratiekampen’ zijn er ook een soort heropvoedingskampen
 Zo is er een officieel document van het ministerie van Defensie uitgelekt waaruit blijkt dat politieke tegenstanders van het Witte Huis in de  toekomst kunnen worden opgesloten in ‘heropvoedings’ kampen. 
In het document wordt vervolgens uitgelegd hoe zij zullen worden ‘geïndoctrineerd’ om een politiek correcte mening en houding aan te nemen. De geschiedenis leert dat dergelijke ‘heropvoedings’ kampen uitsluitend worden opgezet door dictatoriale en/of fascistische regimes zoals in de voormalige Sovjet Unie en het huidige Noord Korea.

Naast al de genoemde voorbereidingen heeft het Amerikaanse ministerie van Homeland Security  1,6 miljard kogels gekocht


De aangeschafte munitie wordt doorgaans gebruikt door sluipschutters. 
Bijna een half miljard kogels hebben een ‘hollow point’, bedoeld om zoveel mogelijk schade aan te richten in het menselijke lichaam. 

Daarnaast kunnen 750 miljoen kogels door muren heen dringen. 
Velen twijfelen eraan of het enorme aantal kogels inderdaad enkel bedoeld zijn voor ‘oefeningen’, zoals de overheid beweert. 
Zelfs de Sociale Zekerheidsinstantie schafte 174.000 kogels aan. 

Het Amerikaanse leger oefent steeds vaker en openlijker op het uitbreken van een opstand. 
In een recente instructie getiteld ‘Burgerlijke Ordeverstoring Operaties’ staat beschreven hoe militaire politieagenten met behulp van vuurwapens en granaten rellen moeten onderdrukken en ‘dissidente’ burgers moeten doden. ‘Er zullen geen waarschuwingsschoten worden gelost,’ staat op pagina 20 te lezen.


 Voormalige gouverneur Jesse Ventura en zijn staf hebben op Conspiracy Theory de kwestie van FEMA kampen opengebroken in baanbrekende afleveringen met het tweede seizoen van het programma op TruTV.
De ‘politie staat’ episode bewijst eens en voor altijd dat de FBI heeft getraind om de Amerikaanse burgers vast te houden, bij rellen en rampen en er voorbereidingen zijn getroffen om de orde te handhaven tegen elke prijs.


Dutch New World Order 'FEMA' camp torn down.

Ook in Europa is men hiermee bezig. 
Het sluipt er langzaam maar zeker in.
Er worden speciaal mensen uit die verfoeide USA ingevlogen om op de Veluwe beginnen te bouwen.  
 Dat invliegen doen ze met vliegtuigen die jamtrails maken, zodat de mensen SLOOM gehouden worden en geen vragen gaan stellen over de Fema kampen


Politiek incorrecte mening of houding
 
Behalve vijandelijke strijders zullen ook gewone burgers, die zich op wat voor manier dan ook verzetten tegen de overheid, tijdelijk of semipermanent (=langer dan 6 maanden) in de kampen worden geplaatst. In het document wordt vervolgens uitgelegd, hoe zij zullen worden 'geïndoctrineerd' om een politiek correcte mening en houding aan te nemen. 


fema kampen in Nederland
Ik heb een sterk vermoeden dat de vreemdelingendetentie een soort oefening is voor ander soort gevangenen……
 
fema kampen België
 ETC ETC..  

Als de welvaart wegvalt is het niet geheel ondenkbaar dat men van het in opstand komende volk af wil.  U gelooft dit niet? 

Zie ook:
Gevangenisbox-spoorwagons-met-guillotines-en-handboeien
Flying over FEMA site 

Miljoenen doodskisten kunnen verklaard worden.
Evenals een miljoen spoorwagons die ogenschijnlijk niet gebruikt worden en op rails staan die kennelijk enkel naar FEMA-kampen leiden en in een aantal gevallen zelfs naar de rimboe van Nergistan…

Men zou kunnen aanvoeren dat er epidemische toestanden kunnen ontwikkelen, waarbij men wil beschikken over de nodige luchtdicht afsluitbare en totaal geïsoleerde doodskisten, om verspreiding tegen te gaan. 

De onvoorstelbare hoeveelheid spoorwegmateriaal, wat de US de laatste jaren doorlopend, in continu tempo heeft aangekocht  zou men kunnen verklaren op basis van een economische prognose, die vereist dat er ingespeeld dient te worden op een toekomstige uitbreiding van de reisbehoefte van…nou ja, misschien wel alle legale en  illegale Mexicanen die straks mogen komen als de grenzen worden weggehaald… of zo?
Maar 300.000 ultra moderne guillotines!?

300.000 gloednieuwe vlijmscherpe guillotines in concentratiekampen en speciale treinen in Amerika. Hoe verklaart een regering in hemelsnaam 300.000 guillotines nodig te hebben?!

Ik pieker me suf, maar ik kan werkelijk geen andere reden bedenken als dat die van node zullen zijn om in de toekomst massaal te onthoofden. Daarbij heb ik niet de indruk dat het bedoeld is voor kippen, varkens of wat dan ook, maar voor mensen! Waar zijn ze anders voor? Wat zou men anders kunnen bedenken om de noodzaak van die dingen te rechtvaardigen? Lees verder: De komende ‘Staat van Beleg’!Naast mensen die berustend de schouders ophalen zijn er ook die boos worden. Woedend als ze eenmaal beseffen wat er met hen gebeurt. 

Ook dat is onderdeel van de agenda van de ‘elites’. De mensen dusdanig boos en gefrustreerd maken dat deze in woede domme dingen gaan doen. Net zolang tot de dam van ‘beschaving’ en tolerantie het begeeft en de totale anarchie losbreekt. 
Want dat is precies waar ‘de ‘elites’ op zitten te wachten. 

Dan kan men de Noodtoestand afkondigen, de ‘Staat van beleg’! Daarna kunnen al die FEMA kampen gevuld worden met ‘dissidenten’, ‘terroristen ‘ en ‘staatvijanden’!  

Het onderstaande is uit een boek (The Battle for the Mind), geschreven door een Illuminati psychiater, Dr. William Sargant van het Tavistock Instituut in 1957:
  • “Er kunnen verschillende soorten geloofssystemen in de hersenen van mensen worden geïmplementeerd op voorwaarde dat de hersenfunctie maar genoeg verstoord is (toevallig of bewust) door angst, woede of opwinding. Als dit gebeurt dan is één van de meest voorkomende condities een beperkt beoordelingsvermogen en een grotere bereidheid om iets te gaan geloven.
  • "Als deze symptomen zich manifesteren in groepsverband dan rubriceert men dit dikwijls onder de categorie “kuddegedrag” en dit verschijnsel doet zich in het bijzonder voor gedurende oorlogen, epidemieën en alle perioden met een gemeenschappelijk gevaar, waardoor de angst toeneemt en zowel het individu als de groep meer vatbaar zijn voor suggesties”.

Naast het creëren van angst is een andere heel populaire en permanent toegepaste tactiek het zaaien van verdeeldheid. Als mensen maar genoeg (gedwongen) worden geconfronteerd met de onderlinge verschillen dan zal men veel eerder bereid zijn elkaar in de haren te vliegen dan wanneer men beseft dat mensen eigenlijk allemaal gelijk zijn.

Als je de psychopaten even buiten beschouwing laten, wil niemand oorlog. En toch, keer op keer leert de historie dat mensen onder invloed van angst en bewust gecreëerde verdeeldheid, bereid zijn elkaar als beesten af te slachten. En of dit nu komt door het aanwakkeren van patriottisme of religie, altijd weer zijn er moeders die hun kinderen terugkrijgen in body-bags. Er worden heldhaftige woorden gemompeld en postuum wordt er een medaille op de kist gespeld en daarmee is zijn of haar dood niet voor niets geweest.

Ieder mens die zich bewust wordt van het bovenstaande en zich geen angst meer laat aanpraten en meer overeenkomsten in mensen ziet dan verschillen, is een grote en belangrijke stap richting de ondergang van de krankzinnige ‘elites’.

Wij hebben feitelijk altijd een keus: We kunnen met elkaar dansen of we kunnen met elkaar vechten. Laten we zorgen dat ze ons niet tegen elkaar opzetten!


-Tja,  het verleden heeft al zo vaak laten zien dat het onvoorstelbare mogelijk is.